SK-NIC náš každodenný

So spoločnosťou SK-NIC a.s. prichádzame do kontaktu, priamo alebo nepriamo, praktický každý deň pri surfovaní po slovenskom internete. Len málokto pozná históriu a súčasný stav tejto spoločnosti, ktorá spravuje našu národnú doménu.

Článok bol kvôli svojej rozsiahlosti rozdelený na dve časti: Analýza a názorový článok.

Spoločnosť SK-NIC a.s. je dnes výhradným prevádzkovateľom doménového priestoru pre slovenské domény, teda všetky domény končiace .sk. SK-NIC je priamo vlastnený spoločnosťou DanubiaTel a.s., ktorá je zase vlastnená spoločnosťou Danubia Invest a.s. Mimo iné vlastní aj spoločnosti Swan a.s., GlobalTel a.s. a ďalšie. Celý zoznam ako aj ich popis činností si môžete prečítať na ich webe.

História

Vznik správcu slovenských domén začal v roku 1993 pod hlavičkou Združenia Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Univerzita Komenského v Bratislave. Neskôr bola založená spoločnosť EUNET Slovakia s.r.o. (v obchodnom registri sa už nenachádza), ktorá prevzala správu slovenskej národnej domény. V roku 1999 bola spoločnosť EUNET Slovakia s.r.o. kúpená spoločnosťou Euro Web Slovakia a.s., ktorá sa v roku 2000 premenovala na EuroWeb Slovakia, a.s. Následné bola v roku 2005 zakúpená spoločnosťou DanubiaTel a.s. no a nakoniec sa necelý rok na to spoločnosť EuroWeb Slovakia, a.s. premenovala na dnešný SK-NIC, a.s.

Správca domén od svojho vzniku v roku 1993 nepožadoval za registráciu a prevádzku domény žiadny poplatok. Domény boli teda bezplatné a registrované po splnení stanovených podmienok. To sa však zmenilo v roku 2003, keď spoločnosť EuroWeb Slovakia pripravila nové pravidlá pre registráciu a správu jednotlivých domén. Po prvý krát začala byť táto služba spoplatnená, registrácia musela byť zakaždým notársky overená a zaslaná poštou na adresu spoločnosti. Aj ďalšie úkony, ako napríklad pridanie nového registrátora, zmena majiteľa domény a ďalšie vyžadovali (a dodnes vyžadujú) návštevu notára.

V tomto kritickom roku došlo aj k výpadku doménového systému, ktorý postihol všetky slovenské domény a tie sa stali na niekoľko hodín nedostupné. Aj vďaka tomu sa zniesla na spoločnosť EuroWeb vlna kritiky. Tá sa vystupňovala tesne pred koncom roka, kedy spoločnosť oznámila, že z viac ako 60 000 registrovaných domén nesplnilo konverzné podmienky na prevod zo starého do nového systému a tie budú začiatkom nového roku deaktivované . K samotnej deaktivácii domén začala spoločnosť už v novembri 2003. Vtedy sa ozvali spoločnosti a združenia, ktoré sa snažili deaktivácii zabrániť a vyzývali spoločnosť k začatiu dialógu so slovenskou internetovou komunitou. Spoločnosť EuroWeb Slovakia však tieto výzvy ignorovala a tak vznikla nová právnická osoba Združenia pre správu národnej domény Sk, ktorej cieľom bolo “zmeniť súčasný nevyhovujúci stav v správe domén na stav bežný vo všetkých demokratických krajinách s trhovým hospodárstvom. Táto zmena spočíva v oddelení správy centrálnej databázy domén pod doménou Sk, od prevádzkovateľov registračných systémov domén (v súčasnosti len Euroweb Slovakia a.s.), registrátorov a držiteľov domén.“. Ako dnes môžete vidieť, ich aktivity skončili neúspechom.

Taktiež proti správcovi slovenskej národnej domény vystúpilo niekoľko spoločností a organizácií, ktoré mali rovnako záujem podieľať sa na správe, alebo priamo spravovať celú národnú doménu. Aktuálnemu registrátorovi boli vytýkané rôzne nedostatky, vrátane najväčšieho výpadku doménového systému v dejinách Slovenska. Nepríjemné boli aj časté zmeny v pravidlách ako aj nejasnosť niektorých bodov. Často vznikali až absurdné situácie, ako napríklad: “Ak je napríklad doména v starom systéme registrovaná na neexistujúci subjekt, SK-NIC pri prevode do nového systému žiada písomný súhlas tohto subjektu.”

Tlak však časom ustúpil, hlasy pomaly utíchli a tak si spoločnosť SK-NIC kraľuje na slovenskom internete pokojne a nerušene až dodnes.

Status quo

V čase písania článku je podľa stránok SK-NICu zaregistrovaných 201 473 domén. Podľa mojich výpočtov ich “vlastní” necelých 59 000 osôb/spoločností, čo predstavuje len veľmi malú časť ľudí, ktorí sa stretli s aktuálnou verziou systému. No tí, ktorí mali “tú česť” sa poväčšine nevyjadrujú pochvalne. Vytýkajú spoločnosti neskutočne byrokratický systém, ktorý odrádza mnohých záujemcov o doménu, čomu nepridáva ani vyššia cena ako generických domén. Kvôli tomu záujemci často siahajú po tzv. sprostredkovanej registrácii domény, pri ktorej je doména zaregistrovaná priamo na inú osobu/spoločnosť (najčastejšie webhostingovú spoločnosť) a nie priamo na záujemcu. Bohužiaľ, takto sa “majiteľ” domény vydáva takmer úplne na milosť zapísaného vlastníka, ktorý ho môže o doménu pripraviť. Sprostredkovaná registrácia domén patrí medzi vyhľadávané služby webhostingových služieb.

Pravidlá

Zastaralé pravidlá naposledy upravené ešte v roku 2004 sú dodnes tŕňom väčšiny záujemcov, či užívateľov slovenských domén. Aktuálne pravidlá umožňujú kupčenie s doménami, drasticky obmedzujú dĺžku užívania na jeden rok, ktorý treba neustále predlžovať. Pritom samotné pravidlá sú z právneho hľadiska dosť nejasné a v prípade súdneho konania nie je vôbec isté, či by právoplatný užívateľ domény dokázal obhájiť svoj “majetok”. Viac sa dočítate v časti Analýza, pravidlá.

Zmluva

Aktuálny stav je zachovávaný a udržiavaný len vďaka zmluve, ktorú má SK-NIC podpísanú so štátom. Túto zmluvu spolu dohodli ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2006 a o pol roka ju ešte nový minister Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií upravil dodatkom.

Zmluva je z môjho pohľadu pre štát a teda jeho obyvateľov absolútne nevýhodná. Napriek tomu, že sa v preambule spomína záujem verejnosti, samotná zmluva v jej záujme určite nie je.

Podľa zmluvy mala byť ustanovená komisia, ktorá by rozhodovala o ďalšom napredovaní SK-NICu. Komisia dodnes ustanovená nebola a tak sú akékoľvek úpravy prakticky nemožné.

Zmluva je podpísaná na 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou. Ak by aj k výpovedi zmluvy došlo, do 5.6.2012 by stále doménový systém spravovala spoločnosť SK-NIC. No a na vypovedanie zmluvy je potrebný súhlas všetkých členov komisie (tej ktorá dodnes neexistuje) a v ktorej by mala mať dvoch členov aj spoločnosť SK-NIC. To znamená, že bez ich súhlasu by k žiadnej výpovedi nedošlo.

Ďalšou perličkou v zmluve je aj garantovaná dostupnosť služby, ktorá bola stanovená na 99% mesačne. To znamená, že každý mesiac (pri 30 dňovom mesiaci) môže doménový systém vypadnúť na 7,2 hodiny a všetko bude ešte stále v poriadku.

V dodatku bola upravená aj možnosť zasahovať do cenníka služieb, ktorý bol pôvodne plne v rukách dodávateľa (SK-NIC). Aktuálne zmeny schvaľuje neexistujúca komisia a tak sa ceny meniť určite tak skoro nebudú.

Naproti tomu pravidlá určuje objednávateľ (ministerstvo), no za podmienky, že s nimi bude dodávateľ (SK-NIC) písomne súhlasiť a potom má neobmedzený čas na ich zavedenie do praxe.

Aby sa nepovedalo, zmluva určuje SK-NICu dať 5% zo všetkých vybraných poplatkov na financovanie projektov v záujme Internetovej komunity. Použitie schvaľuje objednávateľ. No nikde nie je povedané, že SK-NIC musí aj nejaký projekt navrhnúť a tak sa dodnes podľa mojich informácií do žiadneho projektu peniaze neinvestovali.

Zmluva má aj mnoho gramatických chýb, niektoré dokonca menia až význam viet. Je dosť pravdepodobné, že zmluva bola “šitá horúcou ihlou”. Ako inak si vysvetliť, že na konci celej zmluvy je veta v ktorej chýba presný dátum a ten je doplnený až v dodatku?

14.6 Táto zmluva nadobúda dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť dňom 2006.

Viac o zmluvách sa dočítate v sekcii Zmluva v článku SK-NIC Analýza.

Výročné správy / Účtovné závierky

Vďaka jednému z bodov zmluvy (8.7) musí spoločnosť SK-NIC každoročne vypracovať účtovnú závierku (výročnú správu), v ktorej musí transparentne vykázať svoje hospodárenie za minulý rok. Mne sa do rúk dostali dve výročné správy a to za roky 2007 a 2008.

Z týchto správ som sa dozvedel nasledovné:

 • Každoročný nárast v počte “predaných domén” predstavuje približne 20%
 • Spoločnosť SK-NIC má stabilne 4 zamestnancov, z čoho je jeden vedúci pracovník
 • 2007
 • Príjmy za rok 2007 boli takmer 55 miliónov slovenských korún
 • Prevádzka doménového systému stála v ten istý rok takmer 48 miliónov korún!
 • Spoločnosť SK-NIC dlhovala v roku 2007 viac ako 119 miliónov slovenských korún
 • Takmer 40 miliónov slovenských korún použitých na prevádzku spoločnosti bolo zaplatených sesterskej spoločnosti SWAN, a.s.
 • 2008
 • Príjmy za rok 2008 boli takmer 69 miliónov slovenských korún
 • Prevádzka doménového systému stála v ten istý rok viac ako 52 miliónov korún!
 • Viac ako 40 miliónov slovenských korún použitých na prevádzku spoločnosti bolo zaplatených sesterskej spoločnosti SWAN, a.s.
 • Spoločnosť minie a požičia pravdepodobne viac peňazí ako zarobí.

Toto sú len niektoré z mojich zistení. Viac si môžete prečítať v samotnej analýze výročných správ.

Nič nové

Asi sa zhodneme, že v našej krajine nefunguje veľa vecí tak, ako by mali. Vzťah štátu a SK-NICu bohužiaľ nie je žiadnou výnimkou. Ak si porovnáte úroveň služieb českého CZ.nic a nášho SK-NIC, uvidíte neuveriteľné rozdiely. Český správca aktívne podporuje komunitu, zavádza bezpečnostné opatrenia, prispôsobuje podmienky, pravidlá a samozrejme aj ceny tak, aby prilákal čo najväčšie množstvo záujemcov, aby tí neutekali na generické domény.

Bohužiaľ, SK-NIC okrem neskutočne byrokratického systému nijakým spôsobom neprispel komunite, nespravil nič pre vyššiu bezpečnosť (dodnes nie je ochotný zaobstarať si SSL certifikát akceptovaný všeobecne rozšírenými prehliadačmi), umožňuje kupčenie s doménami a dokonca zastrašovanie a vydieranie majiteľov domén rôznymi príživníkmi (o tom zase inokedy). Štátu v podaní ministerstva je to však evidentne jedno.

Zmena

Aby mohlo dôjsť k zmene, je potrebné vytvoriť koncepciu fungovania správcu národnej domény. Na to je potrebné vyvolať odbornú verejnú diskusiu, z ktorej by takáto koncepcia mohla vzísť.

Niekoľko riešení napadlo samozrejme aj mne. Napríklad:

Každých x rokov (napríklad každé 4) vyhlásiť verejnú a transparentnú súťaž o nového správcu, pričom by zavážila výsledná cena, predošlé skúsenosti uchádzača a samozrejme aj hlas komunity v zastúpení vybraných organizácií, ako napríklad hostingové spoločnosti.

Víťaz by musel odovzdávať veľkú časť (nielen 5%) na komunitné projekty o ktorých by mohla pokojne rozhodovať verejnosť, alebo opäť nejaká komisia. K tomuto účelu by možno bola ešte lepšie nezisková organizácia.

Sú to len všeobecné návrhy, určite sa nájde množstvo ďalších, lepších a konkrétnejších. Výsledkom by mohol byť nielen fungujúci, spoľahlivý a dobrý systém na registráciu slovenských domén bez zbytočnej byrokracie, ale aj podpora komunity, ktorá je dnes hodne malá a fragmentová.

blog comments powered by Disqus